De nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat per januari 2021 in werking. Door het toezicht te privatiseren, wil de overheid met deze wet de bouwkwaliteit verhogen en het toezicht op bouwprocessen te verbeteren. Eventuele technische mankementen worden eerder gesignaleerd en faalkosten worden zoveel mogelijk beperkt. En de positie van de consument verbetert. De wet wordt in fases ingevoerd; de minder risicovolle projecten worden eerst volgens de nieuwe methode uitgevoerd, de meest riskante projecten als laatst. Gaandeweg zullen alle partijen van elkaar leren zodat de processen soepeler gaan verlopen.

Het nieuwe proces in stappen:

  • Er worden bouwplannen opgesteld. Deze worden bij de gemeente en een onafhankelijke bouwplantoetser ingediend ter toetsing.
  • De gemeente controleert de ruimtelijke component; of de bouwplannen voldoen aan het bestemmingsplan, veiligheidsnormen en eventueel welstandsnormen.
  • Een onafhankelijke bouwplantoetser controleert of de plannen aan de wettelijke bouwtechnische eisen voldoet.
  • Zo ja, wordt een toezichtplan opgesteld, waarin wordt vastgelegd op welke punten gecontroleerd wordt, op welke manier en op welke plaatsen.
  • Op basis van het toezicht- of borgingsplan wordt de vergunning verleend aan de aannemer of projectontwikkelaar.
  • De uitvoerder plant de controlemomenten in.
  • De gemeente houdt tijdens de bouw toezicht op o.a. de omgevingsveiligheid. De gemeente heeft een handhavende taak en zal waarnemen en beoordelen en waar noodzakelijk extra informatiemomenten of desnoods stopmomenten inlassen.
  • Tijdens de bouw vinden metingen en controles plaats. Die worden deels uitgevoerd door de aannemer of projectontwikkelaar en deels door de onafhankelijke toezichthouder. De toezichthouder controleert ook de metingen die de uitvoerder heeft gedaan.
  • Als alle metingen akkoord bevonden zijn, geeft de toezichthouder een verklaring af die voorwaardelijk is voor het opleveren van het project.
  • Het bouwdossier met alle metingen en verklaringen blijft ook na oplevering in bewaring bij de toezichthouder.