KWALITEITSBORGER

 

VEELGESTELDE VRAGEN

Hoe gaan we om met meningsverschillen tussen de kwaliteitsborger en de bouwer?

Alle onafhankelijke kwaliteitsborgers hanteren een klachten- en geschillenprocedure, die omschreven is bij het te hanteren instrument.

Is het aanstellen van een onafhankelijke kwaliteitsborger verplicht?

Dat is inderdaad verplicht. Opdrachtgevers hebben natuurlijk ook zelf deskundigen in dienst om te waken over technische bouwkwaliteit. De onafhankelijke kwaliteitsborger toetst echter op basis van de risico’s en het voldoen aan het Bouwbesluit 2012. Deels letten ze dus op dezelfde aspecten, maar niet allemaal. De kwaliteitsborger moet ook altijd onafhankelijk zijn om strijdige belangen te voorkomen.

Let de kwaliteitsborger ook op omgevingsoverlast zoals bouwlawaai of trillingen?

Aan deze situatie verandert niets. Het handhaven van de omgevingsveiligheid rond bouwprojecten blijft een taak van de gemeentes.

Als de kwaliteitsborger de kwaliteit niet goed bewaakt, wat zijn dan de gevolgen voor de bouwer?

De kwaliteitsborger gebruikt een wettelijk toegestaan instrument om de bouwtechnische eisen tijdens de bouw te meten en vast te leggen. Als dat niet of niet correct gebeurt, kan dat later aan het licht komen. De borger is dan verantwoordelijk te stellen. De borger wordt niet aansprakelijk gesteld voor het maken van de fout, alleen voor het niet opmerken. Het instrument regelt hoe we met die situatie omgaan. Zou er een conflict ontstaan, kan de projectontwikkelaar of aannemer een andere onafhankelijke kwaliteitsborger inschakelen. Dan moeten echter de bouwplannen opnieuw getoetst worden, het borgingsplan opnieuw opgesteld worden, en de afgegeven vergunning moet opnieuw verleend worden.

Wie betaalt de kwaliteitsborger? Hoe is de onafhankelijkheid dan geborgd?

De kwaliteitsborger wordt ingeschakeld om de vergunning te verkrijgen. De opdrachtgever kan een borger contracteren, of dat door de uitvoerder of aannemer laten doen. Voor de daadwerkelijke aanvang van de bouw moet de kwaliteitsborger bij de gemeente bekend zijn, maar eerder is raadzaam.

De kwaliteitsborger werkt met een wettelijk toegelaten instrument. Om de onafhankelijkheid van de kwaliteitsborger te regelen, zijn eisen vastgelegd. Zowel in de wet als bij de instrumenten. De instrumentaanbieder verleent de kwaliteitsborger het recht het instrument te gebruiken en houdt toezicht op het werk van de kwaliteitsborger. Dat kan door certificering, maar het hoeft niet. De kwaliteitsborger dient te worden opgenomen in een openbaar register.

Kan een kwaliteitsborger ook alleen de ontwerp-, uitvoerings- of opleveringsfase borgen?

Nee, dat kan niet. De kwaliteitsborger moet het gehele proces kunnen borgen. De eisen aan de kwaliteitsborger zijn vastgelegd in het toepasselijke instrument.

Wat voor extra kosten levert de Wkb voor consumenten op?

Het is nog niet bekend of, en hoeveel extra kosten de nieuwe procedure voor kwaliteitsborging de consument of gebruiker oplevert. Dat is mede afhankelijk van het gebruikte instrument, de risicobeoordeling van het bouwwerk en de mate van interne kwaliteitsborging van de aannemer. De hoogte van de kosten voor de kwaliteitsborger zijn afhankelijk van de risicobeoordeling, het te gebruiken instrument en het aantal noodzakelijke toetsmomenten. We zullen in de praktijk moeten leren hoe dit zich in kosten vertaalt.

Wie contracteert wanneer de kwaliteitsborger?

De vergunninghouder, dus opdrachtgever, moet zorgen dat er een kwaliteitsborger aangesteld wordt. Dat kan hij zelf doen, of door de aannemer laten doen, afhankelijk van wat de vergunninghouder wil. We raden aan de kwaliteitsborger zo vroeg mogelijk bij het proces te betrekken. Voor de vergunning moet minimaal bij aanvang van de bouw de borger bij de gemeente bekend zijn.

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE
NIEUWSBRIEF!